Proces recenzji

<<

Procedura recenzowania artykułów zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zawarto w dokumencie: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011

Nadesłane artykuły do redakcji są poddane wstępnej ocenie zgodności przez redaktora naczelnego, czy przesłany tekst mieści się w profilu merytorycznym „Społeczeństwa. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła”.
W celu zachowania obiektywizmu, bezstronności Redaktor Naczelny kieruje nadesłane artykuły do recenzji przez samodzielnego pracownika naukowego będącego specjalistą w danej dziedzinie.
Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły zakwalifikowane przez redakcję do druku.
Recenzje są przygotowane z zachowaniem poufności i anonimowości tzn. z treścią recenzji są zapoznawani tylko autorzy tekstów oraz członkowie redakcji.
Recenzje mają formę pisemną i kończą się wnioskiem o dopuszczenie lub odrzucenie artykułu do publikacji.
Redaktor Naczelny w oparciu o pozytywną opinię recenzenta decyduje o dopuszczeniu artykułu do druku.
Wykaz nazwisk recenzentów jest publikowany w ostatnim numerze kwartalnika.

-->
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP